Genogram – analizom porodice do novih infomacija o Vama

Genogram predstavlja svojevrsnu mapu porodičnog života.

Porodica je osnova životnih puteva formiranih kroz vreme. U pitanju je, zapravo, beskrajni lanac koji s generacije na generaciju prenosi biološko, psihološko i socijalno nasleđe. Upravo ovaj skup vrednosti čini je autentičnom.

Istovremeno, ona je uslov za formiranje međusobnih odnosa među članovima, što znači da ne nasleđujemo samo izgled predaka, već i ponašanje, etički kodeks, odnos prema novcu i drugim materijalnim stvarima.

S obzirom da je porodica celina, svaka promena kod jednog njenog člana utiče na ostale. Odnosno, na promenu čitavog sklopa porodice, preteći ponekad da dovede do njenog raspada.

Srećom, konflikti i svi drugi porodični problemi se mogu izbeći ukoliko smo upoznati sa našim porodičnim “skeletom” – genogramom.

Šta je genogram?

Genogram, poznat i kao McGoldrick–Gerson studija, Lapidusova šema ili porodični dijagram, je slikoviti prikaz porodičnih odnosa i istorije bolesti neke osobe. On prevazilazi tradicionalno porodično stablo, jer prikazuje povezanost, relacije i istoriju u najmanje tri generacije porodičnog sistema. Na taj način omogućava korisniku da vizualizuje nasledne obrasce i psihološke faktore koji interpunktiraju odnose, pa se može koristiti za identifikovanje ponavljajućih obrazaca ponašanja i prepoznavanje naslednih tendencija.

Ovaj instrument razvio je 70-ih godina američki psihijatar Murray Bowen kao deo svog porodičnog sistema vrednosti. Njegovu ideju dalje su razvijali putem kliničkih istraživanja Monica McGoldrick i Randy Gerson, da bi pravu primenu dobila tek 1985. objavljivanjem knjige pod nazivom “Genogrami: procena i intervencija”.

Genogram

Zahvaljujući njihovoj interpretaciji genogrami se postali sastavni deo psihologije. Ovu metodu koristi, pre svega, sistemsko porodična psihoterapija. Mada se sreću i u medicini, socijalnom radom, genetskim istraživanjima, pa i u obrazovanju.

Šta sadrži genogram?

S obzirom da je genogram više od klasičnog rodoslova on obuhvata mnoštvo informacija o datoj porodici, pri čemu nije potrebno navoditi imena već srodnički odnos.

Prikaz sadrži demograske informacije vezane za uzrast, zanimanje i obrazovanje svakog člana. Zatim, funkcionalne informacije kao što su zdravstveno stanje i bolesti. Takođe, njime su obuhvaćeni najvažniji događaji, poput preseljenja, uspeha, gubitaka, ali i porodični odnosi prema stepenu bliskosti.

Genogram ima karakterističnu šemu crtanja. Muškarci su predstavljeni kvadratom, ženske osobe krugom, dok se članovi porodice koji su na putu da se rode označaju trouglom. Kako u prikazu učestvuju i preci, precrtani simboli ukazuju na njih, tj. da ti članovi porodice nisu živi. Upisavanje se vrši sa leva na desno po redosledu rođenja, tako da se na levoj strani dijagrama nalazi otac, a na desnoj majka.

Veze u porodici predstavljene su različitim linijama, pa puna linija sugeriše brak, a isprekidana da je reč o vanbračnoj zajednici. Ukoliko se na bračnoj liniji nalazi jedna kosa crta trenutno je došlo da rastanka, a 2 kose crte govore da je nastupio razvod.

Kako se tumači genogram?

Genogaram daje jasni skrining jedne porodice. Samim tim i osnovni izvor problema, pa ima značajnu ulogu u rešavanju potisnutih, ali i trenutnih konflikata.

Genogram

Posebno ako se ima u vida da porodice smatraju da je samo jedna osoba nosilac problema, a ne da oni proističi iz kompleksnih međusobnih odnosa.

U tumačenju se posebna pažnja obraća i na sredinu i kulturu, jer i okruženje ima spoljašnji uticaj porodicu.

Ukoliko u vašoj porodici vladaju nesuglasice koje ne možete sami da rešite može vam pomoći klasično ili online savetovanje u psihološkom savetovatolištu Sana.

 

Spread the love